agila metoder, ITIL

Hur hänger ITIL och agila arbetssätt ihop?

Fredrik Hultén

Vad är ITIL?

ITIL är ett ramverk som beskriver best practice för alla Tjänsteleverantörer, även om ramverket vuxit fram i IT-branschen. Ramverket är stöd för samtliga intressenter i tjänsteleveransen, från kund, leverantör till underleverantör, och tar ett helhetsperspektiv på Tjänsteleveransen.

Nuvarande paketering av denna Best practice utgår från värde för Kund (och andra intressenter). På ett väldigt tydligt sätt beskrivs de övergripande delarna i en organisation som måste vara på plats och hänga ihop, så att värde möjliggörs för Kund.

ITIL beskriver koncept så som Värdeströmmar, Governance och totalt 34 ”practies”, så som t.ex. Portfolio Management, Organizational change Management och Incident Managent. Dessa practices stöttar alla verksamhetens värdeströmmar, från strategiska, taktiska till operativa.

Funkar ITIL agila arbetssätt?

För att besvara den frågan måste vi först besvara frågan vad som menas med agilt. Något förenklat kan man säga att man angripa något på plandrivet sätt eller ett värdedrivet sätt.

Det plandrivna arbetssättet förutsätter att man vet ganska väl vad ska åstadkomma, det är inte så meningsfullt att dela upp leveransen i mindre delar och att vägen dit går att räkna ut. Då funkar traditionella projektmetoder bra.

Det agila arbetssättet är bättre när man vet vad det är för värden man försöker realisera, det går att dela upp leveransen i mindre men fortfarande värdeskapande delar och att vägen framåt inte alltid är så väl känd. Då fungerar agila arbetssätt bra, så som t.ex. SCRUM.

ITIL funkar oavsett om en verksamhet jobbar plandrivet eller värdedrivet, och nästan alltid är det en mix mellan dessa angreppssätt.

Så finns det någon konflikt mellan ITIL och agila metoder?

Det enklar svaret är nej. ITIL beskriver som redan nämnt vikten av att förstå verksamhetens värdeströmmar, vilket är utgångspunkten för t.ex. SAFe. ITIL ramverket består även av en del som kallas High Velocity IT, vilket beskriver best practice inom agila arbetssätt. Och när det kommer till de delar som de flesta associerar med ITIL så som Incident, Problem och Change Management så finns det inte heller här någon konflikt. Jobbar man i t.ex med SCRUM i ett produkt eller utvecklingsteam så kommer man även här att behöva hantera incidenter och changar. Dock så kan det se väldigt olika ut hur man väljer att hantera dessa, och ibland kan hanterandet vara i form av en process och ibland mer ad hoc. Det kan vara så att man hantera incidenter olika i olika team, vilket inte på något sätt är i konflikt med ITIL. ITIL beskriver best practices och skapar förutsättningar för en gemensam terminologi.

Budskapet i ITIL är att det handlar om ”adopt and adapt”!

Här kan du se Informators utbildningar inom ITIL

information om författaren:
Fredrik Hultén
Nyckelord: Agile, ITIL