Informators kvalitetspolicy

Informators definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet.

Vi levererar helhetslösningar med våra tjänster och ger konsultativt stöd till våra kunder. Vår vision är att Informator ska vara det ledande IT-utbildningsföretaget i Sverige och den självklara partnern för IT-utbildningar för såväl individ som företag.

Kvalitet i första rummet

 • Kvalitetspolicyn ska kännas till av alla medarbetare och lärarnätverket
 • Kvalitet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling
 • Vi är transparenta med våra kvalitetsresultat eftersom de stödjer vår positionering och stimulerar till ständig förbättring av verksamheten

 Kvalitetsorganisationen

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete och varje linjechef har ett delegerat kvalitetsansvar för sin verksamhet och ska visa ett tydligt engagemang för kvalitetsarbete
 • Medarbetare och aktiva lärare i lärarnätverket ska förstå sin roll i det dagliga kvalitetsarbetet och ta aktivt ansvar genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten
 • Utbildningschefen har ansvar för att aktiva lärare i Informators nätverk ingår i kvalitetsorganisationen och medverkar i kvalitetsarbetet

Kvalitetsledningssystem

 • Våra åtaganden styrs och följs upp i kvalitetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan
 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt samt genom ständigt förbättringsarbete 

Principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsauktoriserad medlem av Utbildningsföretagen
 • Vi ska ha ett öppet och lärande företagsklimat där trygghet för kunder, nätverkslärare och medarbetare har hög prioritet
 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, förebygga skador och snabbt upptäcka förbättringsområden
 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra verksamhets-mässiga processer för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö
 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar:

Informator har en mycket hög kundnöjdhet, men om det mot förmodan skulle visa sig att leveransen inte har motsvarat kundens krav på kvalitet, utfaller Informators utbildningsgaranti.

För oss är kvaliteten på det vi levererar viktigast och vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Ingen kund är den andra lik, därför skräddarsyr vi lösningar för den unika kundsituationen. Informator är även medlemmar i Almega Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som godkänts i enlighet med organisationens kriterier för kvalitetsauktorisation.