Informators kvalitetspolicy

Informators definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på med våra tjänster och ger konsultativt stöd till våra kunder.

Vår vision är att Informator ska vara det ledande IT-utbildningsföretaget i Sverige och den självklara partnern för IT-utbildningar för såväl individ som företag.

Kvalitet i första rummet

 • Kvalitetspolicyn ska kännas till av alla medarbetare och lärarnätverket
 • Kvalitet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för verksamhetens fortsatta positiva utveckling
 • Vi är transparenta med våra kvalitetsresultat eftersom de stödjer vår positionering och stimulerar till ständig förbättring av verksamheten

 Kvalitetsorganisationen

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete och varje linjechef har ett delegerat kvalitetsansvar för sin verksamhet och ska visa ett tydligt engagemang för kvalitetsarbete
 • Medarbetare och aktiva lärare i lärarnätverket ska förstå sin roll i det dagliga kvalitetsarbetet och ta aktivt ansvar genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten
 • Utbildningschefen har ansvar för att aktiva lärare i Informators nätverk ingår i kvalitetsorganisationen och medverkar i kvalitetsarbetet

Kvalitetsledningssystem

 • Våra åtaganden styrs och följs upp i kvalitetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan
 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt samt genom ständigt förbättringsarbete 

Principer för kvalitetsarbetet

 • Vi ska ha ett öppet och lärande företagsklimat där trygghet för kunder, nätverkslärare och medarbetare har hög prioritet
 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, förebygga skador och snabbt upptäcka förbättringsområden
 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra verksamhets-mässiga processer för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö
 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar:

Informator har en mycket hög kundnöjdhet, men om det mot förmodan skulle visa sig att leveransen inte har motsvarat kundens krav på kvalitet, utfaller Informators utbildningsgaranti.