Informators kvalitetspolicy

Informators definition på kvalitet är hur väl vi lyckas tillfredsställa och helst överträffa kundernas nuvarande och framtida behov. Våra kunder skall kunna lita på att leveransen sker i rätt tid och med rätt kvalitet. Vi lämnar helhetslösningar på med våra tjänster och ger konsultativt stöd till våra kunder.

Förtroendebaserade kundrelationer

Oslagbar konsultation genom kunskap om kunden och teknik ger starkare relationer som bygger på förtroende. Det ska upplevas värdefullt och givande att tala med Informators företrädare (anställda samt Informators lärarnätverk) som ska konkurrera på marknaden med kompetens, kunskap och kvalitet.

Modern marknadskommunikation

Synliggörande av våra lärares expertis genom sociala medier, i lektionssalarna och på event bevisar vår kompetens och stärker vår kvalitetsstämpel.

Optimerad inlärning

Moderna leveransmetoder och onlineplattform för utbildningshantering möter kundernas förändrade krav. Enastående service i våra fräscha kurslokaler skapar optimala förutsättningar för lärande och social kontakt i utbildningssituationen.

Vår vision är att Informator ska vara det ledande IT-utbildningsföretaget i Sverige och den självklara partnern för IT-utbildningar för såväl individ som företag.

Kvalitet i första rummet

 • Kvalitetspolicyn ska kännas till av alla medarbetare och lärarnätverket

 • Kvalitet är den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för en positiv kundupplevelse och för

  verksamhetens fortsatta positiva utveckling

 • Vi är transparenta med våra kvalitetsresultat eftersom de stödjer vår positionering och stimulerar

  till ständig förbättring av verksamheten

Kvalitetsorganisationen

 • VD har övergripande ansvaret för företagets kvalitetsarbete och varje linjechef har ett delegerat kvalitetsansvar för sin verksamhet och ska visa ett tydligt engagemang för kvalitetsarbete

 • Medarbetare och aktiva lärare i lärarnätverket ska förstå sin roll i det dagliga kvalitetsarbetet och ta aktivt ansvar genom att rapportera avvikelser och föreslå nya rutiner som kan bidra till att reducera risker och öka kvaliteten

 • Utbildningschefen har ansvar för att aktiva lärare i Informators nätverk ingår i kvalitetsorganisationen och medverkar i kvalitetsarbetet

Kvalitetsledningssystem

 • Våra åtaganden styrs och följs upp i kvalitetsledningssystemet. Det hjälper oss att leva upp till kund- och intressentförväntningar, uppfylla legala krav och föreskrifter och bidra till en hållbar arbetsmiljö och minskad miljöpåverkan

 • Vi kvalitetssäkrar och förbättrar verksamheten genom att följa överenskomna rutiner och arbetssätt samt genom ständigt förbättringsarbete

Principer för kvalitetsarbetet

 • Vi ska ha ett öppet och lärande företagsklimat där trygghet för kunder, nätverkslärare och medarbetare har hög prioritet

 • Vi ska arbeta proaktivt för att identifiera risker, förebygga skador och snabbt upptäcka förbättringsområden

 • Vi ska fortlöpande och systematiskt dokumentera, fastställa och förbättra våra verksamhets- mässiga processer för att uppnå maximal kundnytta, god arbetsmiljö och hållbar miljö

 • Vi ska agera i enlighet med våra värderingar Tillit, Engagemang och Mod.

Alla chefer och ledare ska vara förebilder och visa tydligt engagemang för kvalitet genom att:

 • Sätta tydliga mätbara mål som följs upp med regelbundenhet

 • Faktabaserade beslut ska tillämpas tillsammans med en helhetssyn på verksamheten och långsiktig

  hållbarhet

 • Utveckla medarbetarnas kompetens och ge medarbetarna förutsättningar att uppnå sina mål

Informators utbildningsgaranti

Efter varje utbildningsinsats sker en utvärdering där olika aspekter av utbildningen bedöms, såsom lärarens kunskaper och förmåga att lära ut, kvaliteten på kursmaterialet samt helhetsintryck av kursen. Utvärderingarna sammanställs och avstämning sker alltid med kunden efter genomförd utbildning.

Vi har en mycket hög kundnöjdhet, men om det mot förmodan skulle visa sig att leveransen inte har motsvarat kundens krav på kvalitet, utfaller Informators utbildningsgaranti. Denna innebär att kunden utan kostnad, i samråd med utbildningskonsult på Informator erbjuds en ny kurs vid ett kommande tillfälle som passar! Utbildningschef i samråd med försäljningschef fattar beslut om garantiutfall.