HemSök efter kurserCC2603 FS - Förtroendefullt Samarbete

CC2603 FS – Förtroendefullt Samarbete

- grön zon ger näring till förtroendefulla relationer och långsiktig effektivitet

Intressemotsättningar i organisationer och i livet i övrigt är lika vanliga som oundvikliga. Ibland leder dock motsättningar till destruktiva konflikter som stör effektiviteten. Olösta och outtalade motsättningar påverkar våra organisationer negativt och skapar ineffektivitet och stress, både på individnivå och i organisationen som helhet.

Den goda nyheten är att detta går att förebygga. Utbildningen Förtroendefullt samarbete ger kunskaper och insikter om vad som skapar konflikter och verktyg för att kunna förebygga dem.


Utbildningsformer
Classroom

Längd

Pris
17600 kr

Målgrupp

Förtroendefullt samarbete vänder sig till alla chefer, ledare och medarbetare som har nytta av att träna på att förebygga och lösa konflikter. Utbildningen är dock mycket mer än träning i direkt konfliktlösning, den vänder sig till dig som vill lära dig att utveckla långsiktigt förtroendefulla relationer och organisationer; en verkligt effektiv grönzonskultur!

Innehåll:

Förtroendefullt samarbete bygger på en unik kombination av ”hårda och mjuka” metoder. Den hårda delen grundar sig på den så kallade Harvardmetoden; intressebaserad problemlösning – en metod och ett förhållningssätt för att nå överenskommelser, där båda parter kan känna sig respekterade och få sina intressen tillgodosedda. Syftet är att både hävda egna intressen och samtidigt bygga upp långsiktiga relationer.
 
Den mjuka delen bygger på Will Schutz FIRO-teori och delar av hans utvecklingsprogram The Human Element. Fokus under de tre utbildningsdagarna är att öka förståelsen för konsekvenser av olika beteenden i mellanmänskliga relationer. Syftet är att bättre kunna hantera ickefungerande relationer, för att istället skapa välmående och välfungerande organisationer.

Under utbildningen får deltagarna träna på att bli varse sina egna försvarsreaktioner och istället välja ett agerande som främjar långsiktiga relationer och konstruktiv problemlösning.

Gruppstorlek: max 12 deltagare. Utbildningen leds av certifierade handledare.

Kurspris Stockholm/ Freys Hotel
Pris 17.290 kr, varav kurspris 12.700 samt kost & konferensavgift 4.590 kr (alla priser är exkl moms)  

Kurspris Helsingborg/ Jacob Hansens Hus 
Pris 17.290 kr, varav kurspris 12.700 samt kost & konferensavgift 4.590 kr (alla priser är exkl moms)

För exakta priser och kurscenter se Core Codes sida: FS - Förtroendefullt Samarbete