HemSök efter kurserPm³ - Grund

Pm³ – Grund

Pm3 grund ger förståelse för hur pm3 påverkar dig och din organisation. Du förstår också nyttan med pm3, det vill säga varför en förvaltningsstyrningsmodell behövs. Du får inblick i vilka effekter du kan förvänta dig, både för dagens förvaltningsorganisation och för verksamheten i stort.

OBS! Denna Pm3-kurs går endast att boka som företagsanpassad utbildning.

Upplägg


Under kursen blandar vi genomgångar i föreläsningsform med grupparbeten, praktikfall och diskussioner. Praktikfall och övningsuppgifter är baserade på verkliga situationer, där deltagarna får lösa problematiska förvaltningssituationer med hjälp av pm3. Du får chansen att diskutera dina frågeställningar och funderingar både med övriga deltagare och med våra erfarna kursledare. 


Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
17950 kr

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som:

 • arbetar aktivt med förvaltning, såväl på strategisk som operativ nivå
 • ansvarar för avtal/överenskommelser och frågor på styrande nivå
 • vill utveckla IT-stöd och förvaltning för ökad verksamhetsnytta

Mål

Efter grundkursen har du en god förståelse för pm3 på ett övergripande plan, samt praktisk övning i hur modellen tillämpas. Du blir stärkt i din egen roll och får grundförståelsen för att planera nästa steg med pm3 i din organisation.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll: Pm³ - Grund

Dag 1 - Hur skapar pm3 mer verksamhetsnytta ur IT-stödet?

 

Varför behövs en modell för förvaltningsstyrning?

 • Vanliga utmaningar i förvaltningsarbetet – varför är det så svårt att få till en förvaltningsverksamhet med hög verksamhetsnytta?
 • Hur undviker du vanliga fallgropar/problemsituationer som otydliga uppdrag, personberoende, och brandsläckning istället för proaktiv förvaltning?

Pm3 i relation till andra styrmodeller och ramverk för IT och annan verksamhet

 

Förväntade effekter av ett pm3-införande

 • Vilka effekter har olika organisationer hämtat hem på kort och lång sikt?
 • Hur påverkas det dagliga förvaltningsarbetet av förvaltningsstyrning enligt pm3?

Pm3-syn på förvaltning som ett gemensamt uppdrag för verksamhet och IT

 • Hur medverkar du till en effektiv och produktiv samverkan?
 • Vilka är framgångsfaktorerna och fallgroparna i samverkan?

Dag 2 - Skapa en effektiv och styrbar förvaltning med pm3

 

Konkreta arbetssätt, verktyg och praktiska råd för införande av pm3 för förvaltningsstyrning med hjälp av modellens fyra komponenter.

1. Effektiva förvaltningsobjekt – hur definierar och klargör du vad som förvaltas?

 • Vad innebär ett effektivt förvaltningsobjekt – vilka kriterier behöver vara uppfyllda?
 • Hur identifierar du vad i förvaltningsportföljen som behöver en gemensam styrning?
 • Praktiska exempel på välfungerande förvaltningsobjekt från olika verksamheter och branscher

2. Tydligt förvaltningsuppdrag – hur formar du verksamhetens olika behov till ett klart och tydligt uppdrag för förvaltningsorganisationen?

 • Hur undviker du att viktiga uppgifter och beslut faller mellan stolarna när flera organisatoriska parter samverkar runt IT-stödet?
 • Hur säkerställer du att förvaltningen bidrar till verksamhetens mål?

3. Affärsmässig förvaltningsorganisation – hur skapar du tydliga beslutsvägar och roller

 • Vilka roller och ansvar behövs i förvaltningsarbetet för att skapa ordning och reda?
 • Praktiska exempel på hur förvaltningsorganisationen är uppbyggd i linje-, process- och matrisorganisationer
 • Vilket vidareförädlingsvärde tillför de olika rollerna i förvaltningsorganisationen?

4. Beskrivna, förstådda och accepterade förvaltningsprocesser – hur ser ett effektivt samarbete ut?

 • Så tillämpar du målstyrning för att skapa kostnadseffektivitet i förvaltningen och nytta i verksamheten
 • Hur förenklar du samarbetet genom gemensamma processer för IT- och verksamhetsparter?