HemSök efter kurserRiskhantering

Riskhantering

Att hantera risker i projekt innebär att identifiera, analysera och att bemöta de risker som kan uppstå. Detta för att säkerställa att projektet kommer att nå det uppsatta målet. Risker kan beröra projektet eller företagets/organisationens verksamhet.

Riskhantering består av riskidentifiering, riskvärdering, riskåtgärdsplanering och riskbemötande. Det är är en interaktiv process som pågår under hela projektet. Nya risker kan dyka upp medan tidigare identifierade risker inte längre anses så allvarliga. Riskanalysen är ett utmärkt kommunikationsverktyg för att säkerställa att projektets viktigaste intressenter hela tiden känner projektets verklighet.

Kursmaterial

Kursmaterial på svenska ingår.

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.


Plats
Göteborg
Stockholm

Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
20450 kr

Målgrupp

Deltagare skall ha viss erfarenhet av projektledning.

Förkunskaper

Kunskap inom projektledning motsvarande M101 Projektledning Grundkurs.

Kursinnehåll

Under utbildningen får du lära dig:

Identifiera och värdera såväl projekt- som affärsrisker.

Kategorisera risker utifrån:

  • Teknik, kvalitet och utförande risker - exempelvis oprövad teknik, orealistiska mål, byte av teknisk plattform.
  • Projektledningsrisker - exempelvis dålig allokering av tid och resurser, låg kvalitet på planen, svag ledning av projektgruppen.
  • Organisatoriska risker - exempelvis konflikt mellan kvalitet, tid och resurser, brist på prioriteringar, oklar finansiering, resurskrockar med andra projekt.
  • Externa risker - exempelvis ändrade lagar och regler, arbetskonflikter, ägarbyte, nationella risker och väder

Upprätta en handlingsplan med strategier för att säkerställa projektets framgång om identifierade riskhändelser inträffar:

  • Undvika risker - ändra projektplanen för att eliminera risken, eller skydda projektet från riskens inverkan
  • Förflytta risker - överför risken till tredje part, exempelvis ett försäkringsbolag
  • Minska risker - lindra inverkan av en identifierad risk, genom att införa åtgärder som minskar riskens sannolikhet och/eller konsekvens
  • Acceptera risker - ingen förändring av projektplanen pga en identifierad risk

Hur man använder riskanalysen som ett kommunikationsverktyg i projektarbetet.

Skapa tids- och resursreserver för riskhantering.