HemSök efter kurserSPSS 1 - Introduktionskurs

SPSS 1 – Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med SPSS och behandlar de centrala delarna av programmet. SPSS 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Första dagen inleds med en genomgång av statistikprogrammet SPSS. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra kursdagen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.


Utbildningsformer
Remote

Längd
2 dagar

Pris
11500 kr

Mål

Målet är att enkelt kunna hantera SPSS för att beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.

Förkunskaper

Inga specifika krav på förkunskaper.

SPSS 1 - Introduktionskurs kursinnehåll

DAG 1

PROGRAMÖVERSIKT

 • Import och export av data
 • Datastrukturering
 • Hantering av variabler
 • Hantering av observationer
 • Datatransformeringar

DATAVISUALISERING

 • De vanligaste graftyperna
 • [Histogram, Scatterplots, Error bar (Mean plots), Box plot, Line plot]
 • Chart builder
 • Redigering av grafer
 • Andra grafiska verktyg

DAG 2

DESKRIPTIV BESKRIVNING AV DATA

 • Frekvenstabeller
 • Korstabeller

GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA BEGREPP

 • Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
 • Parameterskattningar och konfidensintervall
 • Hypotesprövning och p-värden

TRE GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA METODER

 • Korrelation
 • Students t-test
 • Chi2-test

ICKE-PARAMETRISKA METODER