HemSök efter kurserStatistica 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

Statistica 3 – Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys

Kursen ger en ordentlig genomgång av regressionsmodeller och överlevnadsstatistik samt hur power och urvalsstorlekar beräknas på ett korrekt sätt.

Under första kursdagen läggs grunden till den mer avancerade ickelinjära statistiken där bland annat logistisk regression ingår. Under denna dag kommer även några intressanta multivariata metoder att tas upp. Du får en inblick i när och hur dessa hypotesgenererande metoder ska användas. Andra dagen får du arbeta med överlevnadsstatistik och överlevnadskurvor av Kaplan-Meier typ. Jämförelse av olika grupper kommer att beröras samt mer avancerade fall där Cox PH regression måste användas. Avslutningsvis kommer även powerberäkningar att beröras.


Utbildningsformer
Remote

Längd
1 dag

Pris
9500 kr

Mål

Målet är att du ska kunna använda de avancerade regressionsmodeller som finns i Statistica samt kunna tolka och validera resultaten. Vidare kan du efter avslutad kurs använda och behärska grunderna i överlevnadsanalys samt räkna ut power och urvalsstorlekar på några vanliga scenarion.

Prerequisites

Grundläggande kunskaper i statistik motsvarande Statistica 1 – Introduktionskurs

Statistica 3 - Logistisk regression, överlevnads- och poweranalys innehåll

ICKELINJÄRA MODELLER

  • Logistisk regression
  • Poisson regression
  • Modellvalidering

ROC

 

ÖVERLEVNADSANALYS

  • Kaplan-Meier kurvor
  • Jämförelse av grupper (Log-rank)
  • Log-rank test
  • Cox propotional hazard regression
  • Modellvalidering

POWERANALYS

  • Powerberäkningar
  • Urvalsberäkningar