M1701

Ladda ner som PDF

Chef- och Ledarskapsprogrammet

Ledarskapet är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Tre viktiga egenskaper för en ledare är att: kunna kommunicera, kunna leda och kunna förändra. När vår programledare är ute och arbetar tillsammans med ledare är det inte alltid de olika teknikerna som är lösningen på de olika problem som finns. Det är kännedom om sig själv och andra människor, hur en ledare agerar och reagerar, och varför som är de verktyg som löser de flesta problem.

Det är en ledares trygghet i sin egen stil som leder till ett mod att ta tag i det som behövs. Tryggheten i att veta vad som ligger i uppdraget att vara ledare, att veta när de olika rollerna inom ledarskapet ska användas. När är rätt tillfälle att vara coach, när ska ledaren vara mentor och när ska jag vara ledaren som går in och styr. Att vara trygg i uppdraget, i sig själv som ledare gör att det är mycket lättare att få igenom de förändringar som behövs i alla organisationer. En trygg ledare skapar trygga medarbetare och en trygg stabil organisation.

Stockholm Höstterminen 2017, kursdatum

 • 5-6 september
 • 18-19 september
 • 2-3 oktober
 • 16-17 oktober
 • 30 oktober

Målgrupp

Målet för detta Chef- och ledarskapsprogram är att skapa trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Chefer som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil. Vi går igenom tre delar som tillsammans hjälper dig att bli en trygg och effektiv ledare och chef och programmet vänder sig både till dig som är ny som ledare såväl till dig med erfarenhet som vill få praktiska metoder att arbeta med.

Certifieringsförberedande

Utbildningen ger 63 PDU-poäng för PMP®-certifierade projektledare

Kursmaterial

Programmet genomförs under totalt 10 heldagar med mellanrum under en halvårsperiod med kontinuerligt stöd av Informators lärplattform ITC

Mellan de fysiska träffarna finns dessutom utrymme för individuell coachning och hela din process stöttas av vår digitala lärplattform.

Modeller och personlighetstester: Transaktionsanalysen (Eric Berne), Personlighetsstil utifrån Merrill-Reid, Kommunikationsstil utifrån Merrill-Reid, Emotionell stilanalys, RAT-theory (Relation Awareness Theory), PAEI-profiler (Ichak Adizes)

Kurs- och övningsmaterial är framförallt på Svenska

Bring your own device

Ta med din egen laptop/surfplatta, har du ingen finns det att låna. Vänligen kontakta oss i förväg.

Programskaparen och kursledaren Christina Haugsöen har arbetat med ledarskapsfrågor sedan 90-talet och håller förutom Chef- och Ledarskapsprogrammet bland annat nedanstående kurser hos Informator

 • M312 Ny som chef - bli en trygg ledare
 • M313 Ledare men inte chef- det informella ledarskapet
 • M314 Att leda i svåra situationer
 • M1607 Strategiskt Stressarbete
 • M1611 Nya AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Efter kursen kommer du att 

 • Veta vad förväntas av dig som ledare
 • Identifierat dina styrkor som ledare och börjat att utveckla dem
 • Fått verktyg som hjälper dig att känna dig trygg i ditt ledarskap
 • Fått möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom diskussioner med andra i samma eller liknande situation

Vi kommer att arbeta tillsammans med:

 • Kommunikation, bli en kommunikativ ledare
 • Förmåga som förändringskatalysator: att inleda och att hantera förändringar
 • Påverkan: att som ledare sätta inspirerande visioner och mål för både organisation, grupp och individ
 • Ledarskap: att inspirera och vägleda individer och grupper
 • Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet
 • Uppbyggnad av gemenskap: att odla nyttiga relationer
 • Samverkan och samarbete: att arbeta med andra för gemensamma... Läs mer

Programskaparen och kursledaren Christina Haugsöen har arbetat med ledarskapsfrågor sedan 90-talet och håller förutom Chef- och Ledarskapsprogrammet bland annat nedanstående kurser hos Informator

 • M312 Ny som chef - bli en trygg ledare
 • M313 Ledare men inte chef- det informella ledarskapet
 • M314 Att leda i svåra situationer
 • M1607 Strategiskt Stressarbete
 • M1611 Nya AFS 2015:4 - Organisatorisk och social arbetsmiljö

Efter kursen kommer du att 

 • Veta vad förväntas av dig som ledare
 • Identifierat dina styrkor som ledare och börjat att utveckla dem
 • Fått verktyg som hjälper dig att känna dig trygg i ditt ledarskap
 • Fått möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom diskussioner med andra i samma eller liknande situation

Vi kommer att arbeta tillsammans med:

 • Kommunikation, bli en kommunikativ ledare
 • Förmåga som förändringskatalysator: att inleda och att hantera förändringar
 • Påverkan: att som ledare sätta inspirerande visioner och mål för både organisation, grupp och individ
 • Ledarskap: att inspirera och vägleda individer och grupper
 • Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet
 • Uppbyggnad av gemenskap: att odla nyttiga relationer
 • Samverkan och samarbete: att arbeta med andra för gemensamma mål
 • Teamförmåga: skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål
 • Konflikthantering: att förhandla och lösa tvister


Att som ledare skapa legitimitet för sitt ledarskap genom att uppträda på ett sätt som skapar förtroende gör att arbetet kommer att bli lättare och mer effektivt. Produktiviteten kommer öka, förändringar kommer bli lättare att genomföra och stressen kommer att minska. Den tid som går åt att övertyga arbetsgruppen eller att försöka få dem med i arbetet kommer att frigöras till annat. Arbetsgruppen kommer helt enkelt att lita på dig och dina beslut. 

För att nå dit krävs att vi skapar en förståelse för vår personliga kompetens (den som bestämmer hur vi uppträder) och för den sociala kompetensen (den som bestämmer hur vi hanterar relationer och hur vi lyckas med att leda andra). En stor del i ledarskapet är också att vara en transformativ ledare, att ständigt vara beredd på att anpassa organisationen och arbetet efter det som händer i omvärlden. En viktig kompetens är också att få arbetsgruppen med sig.

De tre delarna som behandlas i kursen är:

 1. Bli en kommunikativ ledare, 2 dagar
 2. Att förstå och leda grupper, 3 dagar
 3. Nå de resultat du vill ha – att leda andra, 5 dagar

Del 1 Personlig kompetens – individ

Bli en kommunikativ ledare

Vid programmets två första träffar kommer fokus ligga på din individuella utveckling. Här handlar det om att bli medveten om sig själv och sin stil som ledare. Utifrån termer som motivation, självinsikt, självstyrning och emotionell intelligens diskuterar vi hur du kan lära känna din stil och på så sätt utveckla ditt ledarskap. Du kommer att få tillfälle att kartlägga din egen ledarstil och utifrån detta bilda dig en uppfattning om hur den påverkar andra. Under kursens gång kommer du att hitta dina personliga styrkor och få verktyg att bygga vidare på dessa.

Vi kommer också att diskutera hur den mänskliga hjärnan fungerar utifrån ett kommunikations- och ledarskapsperspektiv. Vad händer vid en förändring och vad innebär det att vi människor styrs olika mycket av höger respektive vänster hjärnhalva och hur kan vi anpassa vår kommunikation därefter?

Innehåll (2 dagar)

 • Vad är ledarskap och vad förväntas av dig som ledare
 • Förstå vikten av förändringsarbete och förstå hur man implementerar dessa
 • Vad är emotionell kompetens
 • Kommunikation utifrån ett neurologiskt perspektiv
 • Kommunikationsmodeller
 • Personlighetsstilsanalys (Merrill-Reid)
 • Personlig effektivitet som ledare
 • Kommunikationsstilsanalys

Modeller och personlighetstester Transaktionsanalysen (Eric Berne), Personlighetsstil utifrån Merrill-Reid, Kommunikationsstil utifrån Merrill-Reid, Emotionell stilanalys

Del 2: Social kompetens – grupputveckling

Att förstå och leda grupper

Under de nästkommande träffarna lägger vi stor vikt vid förståelse för andra. Du kommer att få träna upp din förmåga att avläsa andras känslor och behov och genom detta hitta sätt att hjälpa dem att utveckla sina färdigheter. 

Under dessa tillfällen kommer vi att diskutera hur man hanterar likheter och olikheter i grupper, hur man kan utveckla varje individ genom samverkan i team samt vikten av gruppdynamik och mångfald. Vårt fokus ligger givetvis på att du ska hitta dina egna verktyg för att skapa högpresterande arbetslag. Därför kommer du förstås också få tillfällen att dra paralleller till din egen arbetssituation.

När människor arbetar tillsammans kommer det förr eller senare uppstå konflikter, hur medveten man än är om arbetsmiljö och anpassning av sin kommunikation. När vi fokuserar på grupputveckling/gruppdynamik kommer vi därför också att diskutera effektiv konflikthantering och konsten att coacha.

Innehåll (3 dagar)

 • Din roll som ledare
 • Grupper och roller, Gruppers faser
 • Konfliktmedvetenhet, hantera konflikter effektivt
 • Människor och processer
 • Att leda medarbetare, enskilt och i grupp mot målet, vad motiverar oss
 • Strategiskt stressarbete – minimera stressen i organisationen 

Modeller och personlighetstester: RAT-theory (Relation Awareness Theory), PAEI-profiler (Ichak Adizes)

Del 3: Social förmåga – att leda andra

Nå de resultat du vill ha

Här kommer vi att lägga fokus på själva ledarskapets funktion när det gäller att leda andra. Hur ska du gå tillväga för att framkalla de önskade resultaten hos andra? Hur förmedlar du visioner och mål, och hur kommunicerar du dina budskap för att övertyga din arbetsgrupp? Under kursen förfinar vi din förmåga att uppmärksamma dina medarbetares styrkor och hjälpa dem att utveckla dem ytterligare. Vi kommer också att diskutera ledarskapets olika funktioner och hur ledarskap påverkar verksamheten. Du kommer dessutom att få konkreta tips kring coachning, medarbetarsamtal, förändringsarbete och mötesteknik. 

Under kursen får du tillfälle att finslipa ditt ledarskap och din kommunikation för att utveckla din förmåga att leda högpresterande grupper och skapa lönsamhet och effektivitet inom din organisation

Innehåll (5 dagar)

 • Dag 1: Förändringsledning, skapa engagemang
 • Dag 2: Coachning – att leda dina medarbetare, skapa självgående arbetslag
 • Dag 3: Samtalsmetodik – en arbetsplats alla samtal. Ta och ge feedback
 • Dag 4: Konfliktmedvetenhet
 • Dag 5: Att hålla effektiva möten, Presentationsteknik

Som en röd tråd genom varje avdelning i programmet går reflektionen, över kursen, den egna stilen och den egna arbetssituationen.

Kursfakta

Kurs-ID: M1701
Längd: 10 dagar
Kan betalas med:
TRAINING CARD

Avtalsrabatter och kampanjer kan ej nyttjas på denna kurs.


Lämna dina kontaktuppgifter om du önskar en företagsintern utbildning.