ledarskap

Det goda ledarskapet

– Ett sätt att skapa både resultat och engagemang

Ledarskapet är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Tre viktiga egenskaper för en ledare är att: kunna kommunicera, kunna leda och kunna förändra.

Vi går igenom tre delar som tillsammans hjälper dig att bli en trygg och effektiv ledare. I utbildningen blandas teorier och modeller med praktiska övningar och mellan respektive utbildningstillfälle finns dessutom utrymme för individuell coachning samt likt en rödtråd genom varje del i kursen går dialoger, reflektion; över kursen, den egna stilen och den egna arbetssituationen.

Utbldningsprogrammet är fördelat på 10 heldagar under en 6-månaders period och är uppdelad i tre delar;

  • Bli en kommunikativ ledare
  • Att förstå och leda grupper
  • Nå de resultat du / företaget vill ha

Detta utbildningsprogram har tagits fram av Informators samarbetspartner Christina Haugsöen. Hon har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år och är utbildad inom statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik. Christina arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Utbildningsformer: Remote
Längd: 10 dagar
Pris: 53950 kr

Mål

Målet för denna utbildning är att skapa trygga ledare som har en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna för att leda andra och som förstår sin egen personlighet och stil.

Efter utbildningen kommer du att
– Veta vad förväntas av dig som ledare
– Förstå vikten av Emotionell Intelligens och hur man utvecklar den
– Se vikten av legitimitet för ditt ledarskap
– Identifierat dina styrkor som ledare och börjat utveckla dem
– Fått verktyg som hjälper dig att känna dig trygg i ditt ledarskap
– Fått möjlighet att utveckla ditt ledarskap genom diskussioner med andra i samma eller liknande situation, skapa nätverk

Kurs­in­ne­håll

Att som ledare skapa legitimitet för sitt ledarskap genom att uppträda på ett sätt som skapar förtroende gör att arbetet kommer att bli lättare och mer effektivt. Produktiviteten kommer öka, förändringar kommer bli lättare att genomföra och stressen kommer att minska. Den tid som går åt att övertyga arbetsgruppen eller att försöka få dem med i arbetet kommer att frigöras till annat. Arbetsgruppen kommer helt enkelt att lita på dig och dina beslut.

För att nå målet med denna utbildning krävs att vi skapar en förståelse för vår personliga kompetens (den som bestämmer hur vi uppträder) och för den sociala kompetensen (den som bestämmer hur vi hanterar relationer och hur vi lyckas med att leda andra).

En stor del i ledarskapet är också att vara en transformativ ledare, att ständigt vara beredd på att anpassa organisationen och arbetet efter det som händer i omvärlden. En viktig kompetens är också att få arbetsgruppen med sig.

De tre delarna som behandlas i kursen är:
– Bli en kommunikativ ledare
– Att förstå och leda grupper
– Nå de resultat du vill ha – att leda andra

Vi kommer att arbeta tillsammans med:
– Insikter om den egna ledarstilen
– Kommunikation, bli en kommunikativ ledare
– Förmåga som förändringskatalysator: att inleda och att hantera förändringar
– Påverkan: att som ledare sätta inspirerande visioner och mål för både organisation, grupp och individ
– Ledarskap: att inspirera och vägleda individer och grupper
– Att vara en positiv värdegrundsskapare, det etiska ledarskapet
– Uppbyggnad av gemenskap: att odla nyttiga relationer
– Samverkan och samarbete: att arbeta med andra för organisationens mål
– Teamförmåga: skapa gruppsynergi i strävan efter kollektiva mål
– Konflikthantering: att förhandla och lösa tvister

Del 1 Personlig kompetens – individ

– Bli en kommunikativ ledare

Vid kursens första träffar kommer fokus ligga på din individuella utveckling. Här handlar det om att bli medveten om sig själv och sin stil som ledare.

Utifrån termer som motivation, självinsikt, självstyrning och emotionell intelligens diskuterar vi hur du kan lära känna din stil och på så sätt utveckla ditt ledarskap. Du kommer att få tillfälle att kartlägga din egen ledarstil och utifrån detta bilda dig en uppfattning om hur den påverkar andra. Under kursens gång kommer du att hitta dina personliga styrkor och få verktyg att bygga vidare på dessa.

Vi kommer också att diskutera hur den mänskliga hjärnan fungerar utifrån ett kommunikations- och ledarskapsperspektiv. Vad händer vid en förändring och vad innebär det att vi människor styrs olika mycket av höger respektive vänster hjärnhalva och hur kan vi anpassa vår kommunikation därefter?

Innehåll i Del 1
– Vad är ledarskap och vad förväntas av dig som ledare
– Arbeta med emotionell kompetens
– Hur skapar jag legitimitet för mitt ledarskap
– Kommunikation utifrån ett neurologiskt perspektiv
– En ledares retorik
– Kommunikationsmodeller
– Personlig effektivitet som ledare
– Arbeta med yttre- och inremotivationsfaktorer

Del 2: Social kompetens – grupputveckling

– Att förstå och leda grupper

Under några av de nästkommande kursträffarna lägger vi stor vikt vid förståelse för andra. Du kommer att få träna upp din förmåga att avläsa andras känslor och behov och genom detta hitta sätt att hjälpa dem att utveckla sina färdigheter.

Under dessa tillfällen kommer vi att diskutera hur man hanterar likheter och olikheter i grupper, hur man kan utveckla varje individ genom samverkan i team samt vikten av gruppdynamik och mångfald. Vårt fokus ligger givetvis på att du ska hitta dina egna verktyg för att skapa högpresterande arbetslag. Därför kommer du förstås också få tillfällen att dra paralleller till din egen arbetssituation.

När människor arbetar tillsammans kommer det förr eller senare uppstå konflikter, hur medveten man än är om arbetsmiljö och anpassning av sin kommunikation.
När vi fokuserar på grupputveckling/gruppdynamik kommer vi därför också att diskutera effektiv konflikthantering och konsten att coacha.

Innehåll i del 2,
– Din roll som ledare
– Grupper och roller
– Konfliktmedvetenhet, hantera konflikter effektivt
– Människor och processer
– Att leda medarbetare, enskilt och i grupp mot målet, vad motiverar oss
– Strategiskt stressarbete – minimera stressen i organisationen
– Att hantera besvärligt beteende och förstärk bra beteende

Del 3: Social förmåga – att leda andra

– Nå de resultat du och företaget vill ha

Här kommer vi att lägga fokus på själva ledarskapets funktion när det gäller att leda andra. Hur ska du gå tillväga för att framkalla de önskade resultaten hos andra?
Hur förmedlar du visioner och mål, och hur kommunicerar du dina budskap för att övertyga din arbetsgrupp? Under kursen förfinar vi din förmåga att uppmärksamma dina medarbetares styrkor och hjälpa dem att utveckla dem ytterligare.

Vi kommer också att diskutera ledarskapets olika funktioner och hur ledarskap påverkar verksamheten. Du kommer dessutom att få konkreta tips kring coachning, medarbetarsamtal, förändringsarbete och mötesteknik.

Under kursen får du tillfälle att finslipa ditt ledarskap och din kommunikation för att utveckla din förmåga att leda högpresterande grupper och skapa lönsamhet och effektivitet inom din organisation

Innehåll i Del 3,
– Förändringsledning, skapa engagemang
– Situationsanpassat ledarskap
– Coachning – ett sätt att leda dina medarbetare, skapa självgående arbetslag
– Samtalsmetodik – en arbetsplats alla samtal.
– Ta och ge feedback
– Konfliktmedvetenhet
– Att hålla effektiva möten
– Personlig effektivitet, skapa effektivitet utan stress

Tids­planUtbildningen levereras över följande datum
Tillfälle 1: 21-22/4
Tillfälle 2: 17-18/5
Tillfälle 3: 10-11/6
Tillfälle 4: 10-11/8
Tillfälle 5: 30-31/8

Ut­bil­da­re: Christina Haugsöen

Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.

Nyckelord: kommunikation, ledare