HemSök efter kurserBusiness Agility

Business Agility

En agil verksamhet kan reagera snabbt och effektivt på möjligheter och hot som finns i dess omgivning. Oavsett om de är kommersiella, juridiska, tekniska eller politiska. Till en låg kostnad, såväl ekonomiskt som organisatoriskt. Tyvärr är det fortfarande så att när man säger agilt så tänker de flesta ”IT”. Sanningen är att agilt är mycket, mycket mer än så.

Vad är då Business Agility? Det definieras som en organisations kultur, ledarskap, strategi och styrning för att tillföra värde till organisationens alla intressenter och göra det i en osäker, komplex och snabbföränderlig omvärld.


Utbildningsformer
Classroom

Längd
2 dagar

Pris
16900 kr

Målgrupp

VD, GD, avdelningschefer, verksamhetschefer, gruppchefer, HR, finans, PMO m fl.

Denna utbildning är för alla som är nyfikna på hur man kan skapa en snabbrörlig, effektiv, prestigelös, värdeskapande och tillitsbaserad organisation.

Mål

Efter utbildningen har du fått ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att införa Business Agility i din organisation och vad agilitet verkligen är.

Utbildningen fokuserar på det agila förhållningssättet på alla nivåer och är fullspäckad med exempel på ”hur andra lyckats”. Varje organisation har unika förutsättningar och den här kursen bör ses som en grund för att kunna ta ett agilt helhetsgrepp på hela din organisation med de förutsättningar som just den har. Du får med dig en hel del verktyg för att mäta din organisations agila mognadsnivå samt mängder med tips och praktiska exempel inför en kulturförändring.

Hela mindsetet för kursen är ”konkret, tillämpbart och pragmatiskt”.

Förkunskaper

Du bör ha några års ledarerfarenhet och helst ha en sådan position i organisationen att du kan påverka t ex processer. Däremot är det oväsentligt om du kommer från ledning, finans, HR, marknad eller IT.

Kursinnehåll

Utbildningen ger en bred översikt över allt från ledarskap via finans till HR, och är namnet till trots minst lika lämpad för offentlig sektor som privat, för såväl stora som mindre organisationer.

Vi lägger stor vikt vid organisationens förutsättningar att vara agil samt fokuserar på ”nytt sätt att tänka” snarare än att ”fastna i modeller”. Stor vikt läggs likväl på det agila synsättet och mindsetet som lätt kan tillämpas oavsett organisation.

Business Agility kursinnehåll

Bakgrund och historik – Lean och agilt.
En kort historiebeskrivning om rötterna, de grundläggande värderingarna och principerna. Skillnaden mellan att vara agil och verka agilt.

Ramverket för Business Agility

Agil kultur 
Vad är det som kännetecknar en agil kultur? Vad får den att växa? Går den att mäta?

Agilt ledarskap 
Vad kännetecknar det agila ledarskapet? Har vi sådant i vår organisation och om inte: Kan vi börja tillämpa ett stödjande, tillitsbaserat ledarskap?

Agil strategi 
Har vi en tydlig, uttalad och kommunicerad strategi? Känner alla medarbetare till den? Finns det ett tydligt ”varför” i vårt dagliga arbete? Ges medarbetarna möjlighet att tillföra värde till strategin?

Agil styrning 
Den bygger på en uppsättning kärnvärden, beteenden och tillämpningar som gör det möjligt för en organisation att blomstra i en värld som kännetecknas av volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet (VUCA). Hur mycket vågar och kan vi släppa taget om kontroll och istället gå över till koll? Avsnittet innehåller en kort introduktion till Beyond Budgeting.

Agila medarbetare
Har våra medarbetare ett agilt mindset? Och om inte - hur kan vi stötta dem i processen att utveckla det? Den bakomliggande filosofin bakom agilt bygger ju mycket på att frigöra kollektivets kreativitet och skapa förutsättningar för samarbete.

Allt detta ovan sammanfogar vi till slut med:

Operativ agilitet 
Hur gör för att omsätta tanke i handling? Hur får vi agil kultur, agilt ledarskap, agil strategi, agil styrning och agila medarbetare att fungera praktiskt? Hur gör vi verkstad av vackra ord? Var börjar den agila resan uppifrån och ned? Ett sätt att göra det är att tillämpa

Agil förändring 
Hur skapar vi snabbast värde för våra intressenter? Hur kan vi tillämpa MVC (Minimum Viable Change). Hur mäter vi framsteg och framgång? Hur kommunicerar vi framsteg och framgång till hela organisationen?

Innehållet följer riktlinjerna från Agile Business Consortium.

Utbildare

Freddie Hahn

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite - inom dessa områden. Han är också utbildad i pedagogik och lärande vid Harvard samt i Agile Leadership vid University of Maryland.