HemSök efter kurserJavaprogrammering - Grundkurs

Javaprogrammering – Grundkurs

star_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_fullstar_empty

Detta är utbildningen för dig som vill lära dig det objektorienterade programspråket Java från grunden.

Kursen tar upp såväl grundläggande syntax som kunskap från Javas viktigaste bibliotek med stöd för datalogiska klasser i Collections Framework och nyheterna från Java 10, kommunikation med databaser samt skapande av professionella GUI. Du får även lära dig hur man skriver och kör enhetstester med ramverket JUnit. 

Övningar

 • Användning av funktionalitet hämtad från Javas standardbibliotek
 • Implementera objektorienterade modeller i programkod
 • Skriva programkod för hantering av olika undantagssituationer
 • Skriva och köra tester med JUnit
 • Skriva program för hantering av strömmar för konsol och filsystem
 • Koppla upp en Java-applikation mot en databas
 • Bygga grafiska användargränssnitt med klassbiblioteken AWT och Swing
 • Paketering av applikation för körning på godtycklig plattform 

 


Utbildningsformer
Remote

Längd
3 dagar

Pris
28450 kr

Målgrupp

Programmerare, systemarkitekter, testare och projektledare.

Mål

 • Introduktion till Javabaserade teknikområden
 • Använda Java som programspråk
 • Grundläggande objektorienterad modellering i UML
 • Implementera objektorienterade modeller i Java
 • Använda datalogiska klasser i Collections Framework
 • Förebygga programfel med undantagshantering
 • Hantera olika typer av strömmar i Java
 • Använda Javas databasstöd
 • Skapa grafiska användargränssnitt
 • Skriva och köra JUnit-tester

Förkunskaper

Grundläggande programmeringskunskaper i något programspråk som C, C++, C#.

Kursinnehåll: Javaprogrammering - Grundkurs

1. Java som programspråk

 • Språklig struktur 
 • Automatisk minnesåtervinning – garbage collection
 • Standardbibliotek: java.lang, java.util
 • Datatyper: primitiva och klasser 
 • Typsäkra konstanter: enum
 • Enkla variabler, vektorer, objekt 
 • Initialisering: variabler, vektorer, objekt 
 • Operatorer: aritmetiska, jämförande, logiska
 • Syntax för lambda-uttryck
 • Selektiva satser: if, switch, ?/: 
 • Iterativa satser: while, do/while, for 
 • Tilldelningssatser 
 • Accesskontroll: public, private, (package), protected
 • Typmodifierare: static, final 
 • Typkonvertering: generaliserande, specialiserande 
 • Annotationer
 • Autoboxing/autounboxing för primitiva datatyper
 • Undantagshantering: användning, kasta/fånga undantagsobjekt 
 • Rekommendationer för bra kodningsteknik 
 • Namnkonventioner: paket, klasser, interface, metoder, variabler, konst 
 • Stöd för dokumentation med JavaDoc

2. Objektorientering med Java 

 • Introduktion till objektorientering
 • Inkapsling: objekt, klasser, metoder, attribut 
 • UML som verktyg för OO-diagram
 • Klassrelationer: Aggregat, Association, Använder
 • Arv, klasshierarkier, polymorfism, metadata 
 • Konstruktorer, abstrakta metoder, abstrakta klasser
 • Gränssnitt definition och implementation

3. Testning av Javaprogram

 • Enhetstestning bakgrund, filosofi 
 • JUnit4 ett ramverk för test av Javaprogram
 • Testklasser
 • Testsviter

4. Collections Framework

 • Typsäkra samlingsklasser för godtyckliga objekttyper
 • Övergripande gränssnitt Collection, List, Set och Map
 • Gränssnitt för traversering Iterator och ListIterator
 • for:each loop för enkel traversering av samlingsklasser
 • Gränssnitt för sortering Comparable, Comparator, SortedSet och SortedMap
 • Implementationsklasser för List: ArrayList och LinkedList
 • Implementationsklasser för Set: HashSet och TreeSet
 • Implementationsklasser för Map: HashMap och TreeMap
 • Resursklasser Arrays och Collections

5. Strömmar i Java

 • Strömmar som begrepp: dataflöde mellan källa och destination
 • Standardströmmar vid uppstart: System.in, System.out, System.err
 • Filhantering: FileInputStream, FileOutputStream
 • Klasser för hantering av teckenströmmar: Reader och Writer
 • Lagra/läsa datatyper: DataInputStream, DataOutputStream 
 • Serialisering: ObjectOutputStream, ObjectInputStream

6. Databashantering med Java

 • JDBC-arkitektur 
 • Adressering av databas 
 • Ansluta till databas 
 • Sända SQL-satser 
 • Hantering av svar från databas: ResultSet
 • DataSource för generell hantering av databaser
 • Treskikts-arkitektur för databas-applikationer

7. Användargränssnitt med Java

 • Grafiska användargränssnitt för applikationer
  - Swing
  - JavaFX
  - JSF
 • MVC – Model View Controller
 • Översikt av komponentarkitekturen 
 • Använda komponenter 
 • Använda layouthanterare 
 • Händelsehantering   

8. Distribution av Java-applikationer

 • JRE – Java Runtime Environment
 • Arkivtyper
  - JAR – Java ARchive
  - WAR – Web ARchive
  - EAR – Enterprise ARchive
 • Ant/Maven för bygge av Javaapplikationer