HemSök efter kurserRISE Ledarskapsprogram

RISE Ledarskapsprogram

RISE är ett ledarutvecklingsprogram baserat på forskning och best practice, med metodik och tekniker som bidrar till engagemang, lönsamhet och framgång. 

I RISE får du med dig kunskap om hur du lyfter dig själv och andra, frigör kollektiv intelligens och leder individer, team, förändrings- och förbättringsinitiativ genom utmaningar, störningar och medgång,

RISE Ledarskapsprogram passar dig som vill få insikter i och kunskap om det senaste inom ledarskapsutveckling och således ligga i framkant. RISE är utformat för att vidga din repertoar av kunskap och färdigheter, så att du får ut ännu mer av dig själv, av teamet och verksamheten.

Vi kickstartar programmet med din personliga ledar- och utvecklingsprofil.


Utbildningsformer
Blended

Längd
9 dagar

Pris
53950 kr

Målgrupp

Programmet lämpar sig för ett brett spektrum av yrkesverksamma i chefsposition men kommer till stor nytta för dig som är:

Ledare, Förändrings- och projektledare, Teamledare, samt för andra nyckelpersoner inom verksamheten som vill få ut ännu mer av sig själva, leda och utveckla målmedvetna och högpresterande team, vill få en bättre förståelse för psykologin bakom beteendet på arbetsplatsen och som vill stärka relationer, arbetsglädje och skapa en samarbetsstark och framgångsrik verksamhet.

Programmet och dess innehåll passar såväl tjänste- som tillverkande företag, för privat såväl som offentlig sektor.

Mål

RISE ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att:

 • Agera tryggt och effektivt i utmanande sammanhang och i osäkra tider.
 • Leda och samarbeta i sammanhang som bygger på tillit, respekt, sammanhållning och hög framtidsanpassning.
 • Frigöra potential, kreativitet, engagemang, emotionell, social och kollektiv intelligens.
 • Bygga, utveckla och underlätta samarbetsrelationer.
 • Obehindrat samverka och samskapa över organisationsgränserna.
 • Med glädje och välmående förverkliga uppdrag och uppgift.

I RISE lägger vi även tonvikt på självledarskapets påverkan på medarbetarskap och ledarskap, på samarbeten, innovation, arbetsglädje, utveckling, smidighet och måluppfyllelse - samtliga drivande faktorer för framgång.

Förkunskaper

Programmet lämpar sig bäst för dig med viss ledarerfarenhet.

Kursinnehåll: RISE Ledarskapsprogram

Programmets innehåll genomförs under totalt 9 heldagar fördelade på 4 moduler

MODUL 1: Frigör din och andras potential
Som ledare spenderar du mycket tid på att fokusera på teamet och på olika externa faktorer som strategier, processer och mål. Men hur ofta har du utrymme och tid till att fokusera på dig själv? I modul 1 sätter vi DIG i centrum, så att du kan frodas och få ut det bästa av både dig själv och andra. 

I den här delen av programmet fokuseras innehållet så att du får:

 • Investera i dig själv och satsa på din personliga utveckling. Ta fram det bästa i dig själv, så att du kan ta fram det bästa i andra. 
 • Identifiera dina signaturstyrkor, hinder och egenskaper - och vad just du behöver för att prestera på topp. 
 • Utveckla en förståelse för och få kunskap om hur tankar, känslor, handlingar och beteenden påverkar dig själv, andra, måluppfyllelse och framgång. 
 • Stärka din samarbetsförmåga, prestationskraft och kreativitet. Relatera, inspirera, engagera, innovera och kommunicera aktivt. 

Vi kickstartar modulen med din personliga ledar- och utvecklingsprofil med Jobmatch – ett kvalitetssäkrat och validerat arbetspsykologiskt test. 

Följande ingår i Modul 1 – Frigör din och andras potential:  

 • Din personliga ledar- och utvecklingsprofil.
 • Identifiera det som driver dig och din framgång.
 • Så utvecklar du ditt ledarskap för den moderna arbetsplatsen.
 • Stärk din självkännedom och själveffektivitet.
 • Utveckla din emotionella- och sociala intelligens: hur känslo-, beteende- och reaktionsmönster påverkar individ, relationer och resultat. 
 • Användbara egenskaper hos effektiva ledare.
 • Personlig självcoaching för bästa prestation.
 • Så blir du en aktiv lyssnare och mästare på kommunikation.
 • Hur du bidrar effektivt utifrån dina styrkor.
 • Stresshantering och välmående. 
 • Frigör potential, arbetsglädje och kreativitet.
 • Stärk prestationskraft och måluppfyllelse.
 • Så samagerar du med olika mål, personer och beslut.
 • Metoder och verktyg för effektivt självledarskap.

MODUL 2: Dynamiskt Ledarskap och Målmedvetna Team
Uppdatera dina ledarfärdigheter och skapa förutsättningar för ett team med hög samarbets-, innovations-, lärande- och anpassningsförmåga. Med ett dynamiskt ledarskap skapar du målmedvetna team. 

I den här delen av programmet fokuseras innehållet så att du kan:

 • Stötta och coacha teammedlemmar och teamet till att nå uppsatta mål, bibehålla engagemang och skapa de bästa möjliga förutsättningarna för en lärande- och utvecklingsorienterad teamkultur. 
 • Stärka och vägleda så att teammedlemmar effektivt och kreativt får utrymme att använda sin problemlösningskapacitet, kreativitet och sitt ansvarstagande.
 • Utforska och lära dig de senaste metoderna och strategierna för att bli en dynamisk och effektiv ledare - driven av samskapande, engagemang, målmedvetenhet och insikt. 

I arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för självständiga och ansvarstagande medarbetare och team tar vi i modul 2 även höjd för de strukturella, såväl som de organisationskulturella grundförutsättningarna. 

Följande ingår i Modul 2 – Dynamiskt Ledarskap & Målmedvetna Team:

 • Utveckla ett dynamiskt ledarskap:
 • Så tar du tillvara andras styrkor, kompetenser och egenskaper. 
 • Så byggs starka, förtroendefulla relationer.
 • Så samskapas framgång.
 • Grupputveckling och gruppdynamik: sambandet mellan hur en grupp fungerar och vad en grupp presterar.
 • Coachande ledarskap: stötta och coacha teamen genom effektiv kommunikation och ett coachande förhållningssätt.
 • Så utvecklas och samskapas psykologisk trygghet, tillit, respekt, innovation och kreativitet för effektiva målmedvetna team och en effektiv organisation.
 • Så hanterar du konflikter och svåra samtal effektivt.
 • Bli en mästare på kommunikation med smidiga strategier för konflikthantering och svåra samtal.
 • Så motiverar du dig själv och andra.
 • Öka fokus, prestationskraft och kreativitet.
 • Etablera en samarbetsstark teamdynamik, led ett framgångsrikt team.
 • Upptäck och använd kraften i uppskattning.
 • Utveckla en lärande- och utvecklingsorienterad teamkultur.
 • Reducera silos: så samskapar och samarbetar ni effektivt inom och över teamgränserna.
 • Modeller, metoder och best practice för mer inspirerade, kreativa och målmedvetna team. 

MODUL 3: Leda människor genom förändring
Att leda och leverera förändring och förbättringar i ett alltmer digitaliserat och snabbföränderligt samarbetslandskap kännetecknat av kontinuerliga störningar, kräver inte bara relevant metodik och kompetens, utan också smidighet, kreativitet och snabbare beslutsprocesser. 

I modul 3 koncentrerar vi oss på konkreta metoder och verktyg så att du kan leda människor genom förändrings- och förbättringsinsatser med bästa möjliga resultat. 

I den här delen av programmet fokuserar vi på:

 • Förändringsmetodik baserad på forskning och best practice så att din förmåga att framgångsrikt leverera förändrings- och förbättringsinsatser utvecklas. 
 • Kunskap och verktyg så att du ska kunna hantera motstånd och mellanmänskliga utmaningar, och nå en smidigare leverans.
 • Effektiv vägledning genom tider av osäkerhet.
 • Genomförande av framgångsrika förändrings- och förbättringsinsatser trots stressade system och pressade medarbetare.

Följande ingår i Modul 3 – Leda människor genom förändring:

 • Modern förändrings- och förbättringshantering.
 • Förändringsplanering: så går det till. 
 • Så skapas förändringsmedvetenhet genom effektiv kommunikation. 
 • Framgångsfaktorer för framgångsrik förändringsledning.
 • Motståndshantering – från reaktion till aktivt medskapande.
 • Mindshift Change Management. 
 • Navigera osäkerhet, behärska smidig transformation och optimera förändring.
 • Hur du effektivt levererar och leder förändringar.
 • Teaming, teamdynamik och förändring - samarbeta, samverka och samskapa i förändring.
 • Komplext eller komplicerat i förändringssammanhang. 
 • Så tar vi tillvara på styrkor, kompetens och kreativitet inom teamen såväl som tvärfunktionellt igenom förändrings- och förbättringsarbetet. 
 • Frigör engagemang, lös utmaningar och kom i mål.
 • Effektiva verktyg och metoder i förändringsarbetet. 
 • Handlings- och åtgärdsplan för genomförande och förverkligande.
 • Så mäter ni era framsteg 

MODUL 4: Samskapa Framgång Inom och Över Organisationsgränserna
Dessa tider kräver ledare och nyckelaktörer med förmågan att kommunicera, samarbeta och samskapa effektivt avdelningar och divisioner emellan, såväl som bortom organisationsgränserna. 

Modul 4 ger dig resurser till att etablera ett kollektivt ledarskap, som möjliggör och stödjer olika samskapande processer på systemnivå. 

I den här delen av programmet fokuserar vi på att:

 • Identifiera hur ni kan gå samman i kollektiva samtal och koalitioner där olika aktörer från olika enheter, divisioner eller organisationer tillsammans arbetar för en gemensam framtid. 
 • Utforska vad som krävs för att skapa goda förutsättningar som gör att människor kan lära av varandra, bygga nätverk av förtroende och samarbete, och göra framsteg tillsammans.
 • Utveckla en förståelse för, och få kunskap om, hur systemtänkande, kreativitet, innovation, värderingsanpassning och transformation möjliggörs kollektivt. 
 • Stärka kollektiv och interorganisatorisk intelligens: samskapa, samforma och samutveckla gränsöverskridande. 

Följande ingår i Modul 4 – Samskapa Framgång Inom och Över Organisationsgränserna:

 • De viktigaste systemiska ledarskapsfrågorna.
 • Samarbetsorienterande ledarskapsförmågor med helheten i fokus.
 • Inkluderande och utforskande tillvägagångssätt i syfte att engagera och inbegripa olika intressenter.
 • Så bygger du relationer i arbetet med att nå gemensamma mål, bilda partnerskap, nätverk och allianser över strukturella gränser.
 • Navigera flertalet perspektiv: skapa utrymme för och förena olika framtidsmöjligheter.
 • Tillvägagångssätt när du står inför stora, komplexa, svåra och till synes svårlösta problem med flertalet osäkerheter inblandade.
 • Innovativa lösningar, möjligheter och metoder i arbetet med att nå systemiska mål.
 • Effektiv och medveten kommunikation för tillit, ärlighet, transparens och agilitet i samskapararbetet.
 • Så integrerar du andras erfarenheter, intelligens, kunskap, kompetens och expertis.
 • Beslutsfattande i ett systemperspektiv.
 • Så skapas gynnsamma förutsättningar för ett inkluderande klimat, ömsesidigt stöd och en samarbetskultur där både mer synliga och osynliga skillnader värderas och nyttiggörs.
 • Metoder och verktyg för systemiska förbättrings- och, förändringinsatser och systemisk transformation.

Utbildare

EPM Consulting – Therese Sandberg

Therése har mångårig erfarenhet av krävande ledarbefattningar och konsultuppdrag i svenska och internationella organisationer. Hon är professionell coach och utbildar i ämnen som ledarskap, förändringsledning, team- och organisationsutveckling på Enterprise Performance Management EPM AB och är anlitad Change Facilitator på konsultföretaget Nexe the Way of Change. Therése brinner för att frigöra människors och verksamheters potential, facilitera, utbilda och coacha. Hennes utbildnings- och utvecklingsinsatser är mycket uppskattade.

Fil.mag i företagsekonomi (Management & Organisation), Stockholms universitet
Diplomerad Coach, Novus, Stockholm
Barrett Consultant och Coach, Barrett Values Centre
Conscious Business Coach och Facilitator, LinkedIn 

Andra har även varit intresserade av dessa kurser: