HemSök efter kurserStatistica 1 - Introduktionskurs

Statistica 1 – Introduktionskurs

Kursen hjälper dig att snabbt komma igång med Statistica och behandlar de centrala delarna av programmet. Statistica 1 är en idealisk bas för de mer avancerade kurserna i vårt kursutbud.

Utbildningen inleds med en genomgång av statistikprogrammet Statistica. Kursdeltagarna får strategier för att på bästa sätt få tillgång till programmets kraftfulla data och grafhanteringsfunktioner. Andra delen av kursen ägnas åt beskrivande statistik och statistisk inferens (eller statistisk slutledning). Detta ger en bra introduktion, både för nybörjare och för den som vill fräscha upp gamla kunskaper, om centrala statistiska begrepp och de vanligaste statistiska metoderna.


Utbildningsformer
Classroom
Remote

Längd
1 dag

Pris
8500 kr

Mål

Att enkelt kunna beskriva ett datamaterial med hjälp av grafer och tabeller i Statistica samt att kunna generalisera resultat till att gälla hela populationen.

Förkunskaper

Inga specifika krav på förkunskaper

Program Statistica 1 - Introduktionskurs

DATAHANTERING

 • Import och export av data
 • Hantering av variabler
 • Hantering av observationer
 • Datatransformeringar

VISUALISERING AV DATA

 • De vanligaste graftyperna
 • (Histogram, Scatterplots, Mean plots, Box plot, Line plot, variability plot)
 • Redigering av grafer

BESKRIVANDE STATISTIK

 • Frekvenstabeller
 • Korstabeller

GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA BEGREPP

 • Statistiska antaganden om fördelning, varians och linjäritet
 • Parameterskattningar och konfidensintervall
 • Hypotesprövning och p-värden

TRE GRUNDLÄGGANDE STATISTISKA METODER

 • Korrelation
 • Students t-test
 • Chi2-test

ICKE-PARAMETRISKA METODER