ledarskap

Motivation är grunden i ett framgångsrikt ledarskap

Anna Åkerblom

Inre motivation är grunden i ett välfungerande ledarskap. Men vad är egentligen motivation och varför är det så viktigt i ledarskapet? Motivation är den drivkraft som gör att vi människor agerar. Motivation har betydelse för vad vi gör, med vilket engagemang vi gör något och hur länge vi ägnar oss åt någonting. Med andra ord, om du som ledare inte kan få medarbetarna att uppbringa motivation kommer de inte att göra vad de ska.

Det finns olika typer av motivation som påverkar hur vi mår och presterar. Forskning har visat att inre motivation skapar engagemang, arbetsglädje och produktivitet och ökar välbefinnandet, kreativiteten, lärandet och handlingskraften. För att lyckas i ditt ledarskap är det därför viktigt att agera på ett sådant sätt att medarbetarna utvecklar och bevarar så mycket inre motivation som möjligt.

Vad innebär då inre motivation?

Inre motivation är när du gör något av egen vilja och egna val – för att du tycker att det är stimulerande, roligt, intressant, lustfyllt eller spännande. Du känner glädje i det du gör och det känns meningsfullt och viktigt. Motsatsen är yttre motivation vilket innebär att man agerar utifrån krav och måsten. När man gör något för att uppnå en yttre belöning (ex för att få lön, bonus) eller för att undvika en yttre bestraffning (till exempel att hålla en deadline för att chefen inte ska bli arg).

Hur kan du som ledare öka medarbetarnas inre motivation?

Det finns tre grundläggande behov som behöver vara tillgodosedda för att man ska kunna känna inre motivation enligt Self Determination Theory (SDT). Det är behoven av kompetens, samhörighet och autonomi. Kompetens innebär känslan av att vara kompetent, känna trygghet i att man klarar de uppgifter man ska utföra och att känna att man utvecklas. För att kunna känna sig kompetent är det viktigt att vara medveten om sina styrkor och att de kommer till användning. Samhörighet innebär att man känner social tillhörighet och mening och att man är en del av ett sammanhang. För att uppleva inre motivation är det också viktigt att känna att man bidrar till något större, att man behövs och har ett syfte. Autonomi innebär självbestämmande, att vi känner frihet att göra egna val. Det innebär att vi agerar i linje med våra egna värderingar och utför saker som känns meningsfullt.

Om du som ledare skapar en miljö där medarbetarna får behoven av kompetens, samhörighet och autonomi tillfredsställda kommer alltså den inre motivationen att öka. Men hur lyckas man med det?

Få medarbetarna att känna sig kompetenta

Det är viktigt att ta vara på varje medarbetares individuella kompetens och egenskaper. Uppmärksamma vad dina medarbetare är bra på och ge kontinuerlig positiv feedback. Sätt tydliga och utmanande mål och var tydlig med förväntningar på prestationer, beteenden och resultat. Att följa upp mål, förväntningar och det dagliga arbetet är viktigt för att medarbetarna ska känna sig kompetenta. Och glöm inte att fira framgångarna.

Uppmuntra utveckling, innovation och nytänkande. Skapa en kultur där det är tillåtet att testa nya idéer och att misslyckas. Utvärdera vad gjorde vi bra/mindre bra och vad kan vi lära oss av det. Låt medarbetarna fortsätta utvecklas och växa – det ökar känslan av kompetens.

Stärk er samhörighet

Som ledare kan du skapa en kultur där det är tydligt att varje medarbetares jobb är viktigt för helheten. Förmedla företagets vision och mål och hur varje medarbetare, med sina individuella styrkor och insatser, bidrar till det.

Öka autonomin på arbetsplatsen

Tänk igenom hur du som ledare kan öka autonomin på arbetsplatsen. Fråga medarbetarna hur de vill jobba och gör dem delaktiga. Vilka förutsättningar finns för att medarbetarna ska kunna jobba mer självständigt? Som ledare kan du skapa en miljö där medarbetarna känner att de kan påverka situationen och att det är tillåtet att uttrycka åsikter. Självklart kommer medarbetarna att vara styrda av ramarna för organisationen och sina uppdrag men öppna upp för transparens och dialog och gör medarbetarna delaktiga.

För att summera kan du genom kunskap och förståelse för hur olika ledarbeteenden påverkar medarbetarna skapa de förutsättningar som behövs för att de ska kunna hitta den inre motivationen på jobbet. Därigenom får du medarbetare som är engagerade, mår bra och presterar på topp.

information om författaren:
Anna Åkerblom

Anna jobbar med att utveckla ledare, team och medarbetare och brinner för att få människor att växa och utvecklas mot sin fulla potential. En stark drivkraft är att skapa trygga, starka och goda ledare som främjar motiverade, högpresterande och välmående medarbetare. 

Under de senaste 15 åren har Anna i olika roller arbetat med att utbilda, utveckla och coacha människor. Med egen chefs- och ledarerfarenhet sätter sig Anna snabbt in i andra ledares situationer och utmaningar.

Anna är Diplomerad Professionell Coach och certifierad i ledarutvecklingsmetoden Lead Forward och teamutvecklingsmetoden Team Pro. Hon har utbildning inom ledarskap, arbetsrätt och psykologi (bland annat organisationspsykologi, arbetspsykologi och socialpsykologi). Vidare har Anna en Bachelor of Arts in Sociology & Communications från Goldsmiths, University of London. Hon är även utbildad Affärsinriktad Projektledare från IHM Business School.