projektledning

Diplomerad Projektledare

Att leda projekt handlar om att få människor med olika kompetenser att samverka för att uppnå ett gemensamt mål. En projektledares huvudsakliga uppgift är att leverera resultat genom att skapa och upprätthålla en struktur och ett arbetsflöde, som till rätt kostnad och i rätt tid uppnår målen.

Detta program, som genomförs över 10 heldagar under ett antal månader, är ett praktisk och workshoporienterat program där korta föreläsningspass blandas med tillämpande övningar och med eget arbete mellan respektive tillfälle. Under hela programmet jobbar du med ett eget valt projekt där Du under hela processen har tillgång till handledning av läraren.

Programmet ger dig möjlighet att gå vidare till certifierad projektledare enligt IPMA.

Diplomerad projektledare har tagits fram tillsammans med Informators samarbetspartner Marie Bohlin (tillika kursledare för programmet) från Ellgiza, som utbildat, coachat och väglett ledare, projektledare, projektmedlemmar, teamledare och team i över 25 år.

Utbildningsformer: Classroom och Remote
Längd: 10 dagar
Pris: 53950 kr

Mål­grupp

Utbildningen vänder sig till dig som snart ska börja jobba som projektledare eller som har lite erfarenhet och vill ta nästa steg i karriären.

Mål

Programmet ger dig färdigheter i planering och struktur, förutsättningar att engagera och motivera din projektgrupp, göra kraftfulla presentationen samt förhandla om såväl resurser, tid och leveranser.

 • Du får lära dig metoder för att planera, strukturera och genomföra ett projekt. 
 • Vad är viktigt att ta reda på i den inledande planeringen?
 • Hur du tänker kring budgetering och riskhantering.
 • Hur du håller styrfarten uppe, löser konflikter och kommunicerar med såväl projektmedarbetare, styrgrupp och andra intressenter. 
 • Hur du för fram dina önskemål för beslut och vad du bör tänka på när du förhandlar med såväl kollegor som leverantörer.

Pro­gram­in­ne­håll

Inför kursen väljer du ett relevant projekt som du vill jobba med under programmet som avslutas med en presentation av ditt projekt och ett kortare skriftlig kunskapstest.

I programmet ingår även ett skriftligt prov samt att tillämpa kunskaperna i ett verkligt projekt med hjälp av din handledare.

Block 1

Projekt som arbetsform 

 • Projektorganisationen – roller och ansvar
 • Projektförloppet – faser och beslutspunkter

Förbereda och planera projekt

 • Initiering av projekt – hur och varför startar projektet?
 • Bakgrund, syfte och mål
 • Kopplingen mellan syfte och effektmål
 • Analysera förutsättningar och kartlägga projektets intressenter
 • Identifiera och planera aktiviteter och ta fram en tidplan
 • Att bryta ner projektets mål i mindre delar – Work Breakdown Structure
 • Ta fram en projektbudget
 • Analysera risker och planera åtgärder

Genomföra och avsluta projekt

 • Ta fram en kommunikationsplan
 • Löpande uppföljning av resultat och kostnader
 • Hantera ändringar och tillägg
 • Överlämna projektresultatet och avsluta

Block 2

Leda och utveckla projektgruppen 

 • Gruppens sammansättning och utveckling
 • Normer och regler för samarbetet
 • Motivation, drivkrafter och feedback
 • Tekniker för effektiv kommunikation
 • Självinsikt – det personliga ledarskapet
 • Situationsanpassat ledarskap – styrande eller stödjande projektledare?
 • Konflikthantering – hur förbygger man och löser eventuella konflikter i gruppen?

Block 3

Presentera och skapa resultat

 • Förhandlingsmodellen
 • Förberedelser
 • Sätt mål och definiera bakomliggande behov/syften
 • Köpslå
 • Tips och Tricks
 • Presentationsteknik
 • Mål och syfte
 • Anpassa presentationen efter motparten och ditt syfte/mål
 • Grundläggande retorik
 • Powerpoint som stöd till presentationen

Block 4

Redovisning och Diplomering

 • Presentera ditt projekt
 • Kort teoriprov
 • Diskussion och reflektion om kursen och dina insikter
 • Diplomering

Kurslitteratur
Projektledning av Bo Tonnquist med instuderingsfrågor.

IPMA – International Project Management Association 
Efter godkänt program erhåller du ett diplom, som ger dig möjlighet att går vidare till IPMA för vidare certifiering på nivå D eller C.

IPMAs inträdeskriterier för projektledare, nivå D och C
En IPMA-nivå D-certifiering kräver att kandidaten har kunskaper i Competence Elements (CE) relaterade till projektledning. Som sådan har de vanligtvis bred kunskap om projektledning och kan arbeta i ett projektteam. Behörighetskriterier inkluderar att det inte behövs någon tidigare erfarenhet och att kunskap om CE: s relaterade till projektledning utvärderas.

En IPMA-nivå C-certifiering kräver att kandidaten har agerat i en projektledningsroll inom en måttligt komplex projektmiljö inom en organisation. Behörighetskriterier inkluderar att kandidaten under de senaste sex åren måste ha minst tre års erfarenhet som projektledare inom projekt med måttlig komplexitet, eller minst tre års erfarenhet av en ansvarsfull projektledningsroll som hjälper projektledaren i komplexa projekt.

Läs mer här: IPMAs krav på Projektledare

Ut­bil­da­re: Marie Bohlin

Marie är en civilingenjör, kommunikatör och coach med över 25 års erfarenhet av projektledning, affärsmässighet, kundfokus och människors drivkrafter. Har arbetat som chef inom svensk industri samt med praktisk och strategisk kommunikation.

Hon jobbar idag som coach samt med att ta fram och genomföra utbildningsprogram inom projektledning, ledarskap, förhandling och presentationsteknik.

Nyckelord: projektledare