agila metoder

Agil UX i Corona-tider?

Ulf Winroth och Sinclair Andersen från Symmetri

Corona-pandemin innebär många utmaningar i alla delar av vårt samhälle och arbetsliv. Många arbetar numera hemma, i fysisk ensamhet. Möten och samtal sker idag via någon typ av videokonferens, telefon, chatt eller mail. Vad innebär detta för det agila UX-arbetet? Hur går det idag att utveckla och leverera digitala tjänster med en fantastisk UX? Hur fungerar det att arbeta iterativt, användarcentrerat och med aktivt engagemang från slutanvändarna?

UX innebär mycket att ha en nära och iterativ dialog med de som ska använda en tjänst eller produkt. UXare gillar att vara i kontakt, låta de människorna vi vill ge en fantastisk upplevelse prova och testa de lösningar som vi tillsammans med våra team har tänkt ut och har lagt tid på att skapa. Många UXare älskar att arbeta informellt, smidigt och agilt, att få verka i snabba och lätta processer.

Så hur fungerar detta i Corona-tider? När fysisk och ofta därmed social distansering är nödvändig. När många målgrupper är inte bara svåra men helt olämpliga att vara i kontakt med?

Så låt oss på vad man bör tänka på i några klassiska UX-aktiviteter, användningstester och workshops, och i kort nämna några bra tekniska lösningar för dessa aktiviteter.

Användningstestet

En av de mest klassiska UX-aktiviteterna är att genomföra olika typer av användningstester. Här låter vi personer testa våra framtagna koncept, skisser, prototyper eller färdiga lösningar för att antingen hitta brister eller för att undersöka vilken grad av användbarhet eller UX lösningen erbjuder.

Distanstestning har alltid funnits som ett alternativ till “vanlig” testning. När det gäller distanstestning med testledare använder man i stort samma process och upplägg som ett test i ett labb eller i ett rum, med inledande intervju, utförande av testuppgifter, användning med “Tänk högt”-protokoll och efterintervju. Följande saker är viktigt att tänka på:

 • En grundförutsättning är att det finns en bra, stabil teknisk kommunikationslösning, en videokonferenslösning som har:
  • Skärmdelning
  • Inspelningsmöjligheter
  • Chattfunktion
 • Ett bra verktyg för att presentera skisser eller prototyper
 • En extra tydlig struktur för upplägget
 • Att testuppgifterna som deltagarna ska genomföra hålls relativt enkla.
 • Att man är två personer som genomför testet, en person som fokuserar på själva ledningen, genomförandet och eventuell interaktion med testpersonen och en som agerar observatör och antecknar.

En av de främsta utmaningarna med distanstestning är att datainsamlingen tenderar att bli sämre. Viktiga och värdefulla observationer av användarnas beteende är svårt eller omöjligt att genomföra. Svårigheten ligger i att visa och spela in användarnas händer medan de t.ex. använder en app på en mobiltelefon.

Som tekniska verktyg rekommenderar vi generellt att man använder Zoom som videolösning och Figma som prototypverktyg. Zoom är gratis eller billigt och har alla grundläggande funktioner som behövs. Figma är ett mycket populärt, billigt och flexibelt verktyg där man kan bygga allt från wireframes, designskisser till klickbara prototyper.

Workshop

Workshopen är en återkommande och viktig UX-aktivitet. Att hålla en kreativ eller kunskapsgenererande workshop på distans kan gå utmärkt med bra kvalitet på resultatet. Det kräver däremot en hel del av moderatorn/facilitatorn. Tre viktiga ledstjärnor för en bra workshop är:

 • Mål – Att workshopen har ett tydligt och uttalat mål.
 • Delaktighet – Att alla deltagare känner sig inkluderade, kan och vill delta aktivt
 • Energi – Att energin i gruppen är tillräcklig över tid för att gruppen ska kunna producera ett bra resultat

I detta sammanhang är målet den enklaste delen. Det behöver formuleras innan workshopen och tydligt kommuniceras till deltagarna gärna både innan och under själva arbetet. För att kunna nå målet behöver facilitatorn se till att workshopen har en tydlig struktur och plan för själva genomförandet.

Att skapa delaktighet i en workshop på distans kan vara svårare. Några av de enklare delarna är till att börja med att se till att alla har sin kamera på. Känslan av delaktighet och närvarokänslan ökar markant när man ser att alla är närvarande och med i det som sägs.  Att stänga av ljudet för att minska eventuellt bakgrundsljud är en god idé och mer eller mindre kutym.

För det andra, håll ner storleken på gruppen. På distans händer det ofta att vissa blir tysta och inte deltar aktivt. En mindre grupp gör det både svårare att “gömma sig” och det blir enklare för facilitatorn att fråga alla deltagarna om deras åsikter och synpunkter. Vår rekommendation är att gruppen inte är större än 6 – 8 personer. Facilitatorn behöver också se till att vara aktiv med att fördela ordet och hur tiden används.

Möjligheterna att skapa och bibehålla energi i en workshop på distans är kanske det svåraste. Det är mer tröttande att arbeta på distans så fler pauser är viktigt. Det går också att skapa både energi och delaktighet genom att låta gruppen arbeta på olika sätt, allt från enskilda arbeten eller reflektioner, i olika smågrupper alt bikupor till i storgrupp. Variation är viktigt. Se därför till att försöka föra in planerade skiften i fokus och arbetssätt.

Även för workshops fungerar Zoom utmärkt. Det är t.ex. relativt enkelt att skapa mindre rum där smågrupper kan diskutera eller arbeta tillsammans.

Miro är ett utmärkt verktyg för att samskapande och kan t.ex. fungera som en enkel whiteboard. Den kan också användas för ta fram tankekartor och konceptbeskrivningar m.m. Figma fungerar också bra för denna typ av arbete. 

Avslutningsvis

Med dagens alla olika tekniska lösningen är det fullt möjligt att arbeta hyfsat effektivt som UXare, både på distans till sitt eget team och till sina användare. En viss förlust på kvaliteten av kommunikation och därmed kunskapen får man tyvärr räkna med och de flesta av oss UXare längtar efter postcorona när vi återigen kan få genomföra vårt värdeskapande arbete i direkt kontakt med människorna som vi arbetar för.  

UX kurser:

information om författaren:
Ulf Winroth och Sinclair Andersen från Symmetri
Nyckelord: UX, Agil