agila metoder

Diplomerad Agil ledare

“An agile leader is like a farmer who doesn’t grow crops by pulling them but instead creates the perfect environment for the crops to grow and thrive.” / Peter Koning

Bli en komplett och Diplomerad Agil Ledare med detta program som sträcker sig över flertal månader och ger dig redskapen att effektivt arbeta som agil ledare, coacha agila team och leda Lean Agile förändringsledning samt även applicera kunskaperna att använda agila metoder i projekt.

Programmet består av följande delar *

Del 1, Agilt ledarskap (dag 1-2)

Del 2, Coacha agila team (dag 3-4)

Del 3, Agil förändringsledning (dag 5-6) 

Del 4, Projektledning med Agila metoder (dag 7-8) 

Detta program har tagits fram tillsammans med Informators samarbetspartner Freddie Hahn ( tillika kursledare för programmet ) från Agilcoachen.se som utbildat, coachat och väglett ledare, projektledare, projektmedlemmar, teamledare och team i över 15 år.

Programmet genomförs under totalt 8 heldagar med mellanrum under en ett flertal månader med kontinuerligt stöd av lärare och även mellan de olika delarna och fysiska träffarna finns utrymme för individuell coachning och hela din process stöttas av kursledaren.

Notera att Alla kurser i programmet kan genomföras som enskilda kurser
Utbildningsformer: Classroom och Remote
Längd: 8 dagar
Pris: 53 950 kr

Mål­grupp

Ledare, projektledare, projektmedlemmar, teamledare, linjechefer, processägare, förändringsledare etc.

Mål

Detta program ger dig redskapen att effektivt arbeta som agil ledare, coaca agila team och leda lean agile förändringsledning samt även applicera kunskaperna att använda agila metoder i projekt,

Programmet ger både en bred översikt såväl som djupdykningar i delar lämpade för flera olika roller. Innehållet lämpar sig såväl för tjänsteföretag som för tillverkande och för både privat och offentlig sektor.

För­kun­ska­per

Detta program riktar sig främst till dig som har viss erfarenhet av ledarskap.

Kurs­in­ne­håll: Di­plo­me­rad Agil le­da­re

Del 1, AGILT LEDARSKAP (dag 1-2)

Agilt ledarskap är viktigare än någonsin i den nya verkligehet vi alla lever i.

Denna del av programmet kommer att utöka din verktygslåda för ledarskap och ger dig större förståelse för ett förhållningssätt som bygger på samskapande, facilitering och feedbackstyrd utveckling av både team, produkt och organisation. Efter denna del av programmet kommer du att;

 • Att kunna skapa rätt miljö för att medarbetarna ska kunna vara självorganiserade.
 • Att kunna leda i en miljö där team samarbetar, där man kontinuerligt lär sig av varandra och där feedback och coachning är de bästa verktygen för både organisationens och individens utveckling.
 • Att släppa taget om detaljstyrning, att ge frihet under ansvar.
 • Att kunna leda under olika omständigheter och kunna hantera snabba omställningar i en föränderlig värld. 

Följande ingår i denna del av programmet;

 • Agilt ledarskap – agile leadership
  • Agilt ledarskap – värdegrunderna
  • Det faciliterande ledarskapet
  • Lean thinking
  • Agila arbetssätt
 • Introduktion till Modern Agile
  • Experimentera och lär dig snabbt
  • Hjälp människor briljera
  • Leverera värde löpande
  • Skapa trygga förutsättningar
 • Skapa en god feebackkultur
 • Hur du motiverar dina medarbetare
 • Öppenhet, tillit och kommunikation – dina bästa verktyg
 • Skapa en psykologisk trygg miljö där det är ok att göra fel
 • Att leda i en ständigt föränderlig omgivning
 • Introduktion till Management 3.0
 • Design thinking – facilitering av processer för skapande av ny kunskap och kreativitet
 • Utveckla dina ledaregenskaper med
  • Aktivt lyssnande
  • Öppna frågor
  • Feedback

Del 2, Coacha agila team (dag 3-4)

En av framgångsfaktorerna för att få teamet att fungera som ett självorganiserande och ansvarstagande team är att kunna kommunicera – motivera, ge och ta återkoppling och hantera olika åsikter m.m. 

Du får lära dig hur du kan coacha och inspirera teamet för att få motiverade och ansvarstagande medlemmar. Du blir även medveten om drivkrafter och motivationsfaktorer som påverkar gruppens insatser.

I denna programdel ingår en självskattningsanalys, ett verktyg för att tillvarata och utveckla dina egna och andras beteenden, styrkor och olikheter. Analysen visar bl.a. dina kommunikations­mönster, din ledarstil, motivationsfaktorer och styrkor.

Följande ingår i denna del av programmet;

 • Scrum team 
  • Teamets sammansättning – olika roller Hur ett team utvecklas i olika faser 
 • Delaktighet och ansvar
  • Principer och värderingar i teamet Nyckelfaktorer för framgångsrika och högpresterande scrumteam 
 • Ledarskap 
  • Självorganiserande team – vilket ledarskap krävs? Din ledarstil Det coachande ledarskapet 
 • Kommunikation och feedback 
  • Olika kommunikationsstilar Verktyg för att ge och ta emot feedback
 • Motivera teamet 
  • Inre och yttre motivation 
  • Konkreta sätt att motivera ett scrumteam 
  • Hantera förändringar och motivera teamet till nya utmaningar

Del 3, AGIL FÖRÄNDRINGSLEDNING (dag 5-6)

Agil förändring med Lean Agile Change Management® är en metod för feedbackstyrt, iterativt, värdeskapande förändringsarbete. Lean Agile Change Management® är en modell som kombinerar tänket och arbetssätt från Lean och Agila metoder med metoder för traditionell förändringsledning. Visuell kommunikation, feedback och delaktighet är några av de viktigaste byggstenarna i modellen.

I denna del av programmet lär du dig hur Agil förändring med Lean Agile Change Management fokuserar på att kommunicera ut en vision för förändringen till medarbetarna. Med hjälp av effektkartläggningar och effektmål fokuserar man istället på en given riktning och de önskade effekterna av förändringsarbetet. Med dessa som ledstjärna låter man sedan organisationen jobba med förändringsarbete nerifrån och upp, inifrån och ut.

Följande ingår i denna del av programmet;

 • Vad är Lean Agile Change Management™ 
 • Leanfilosofin – Grundläggande principer och värderingar 
 • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet 
 • Motstånd mot förändring – hur kan jag hantera det? 
 • Hur jag kan använda agila metoder i förändringsarbetet? 
 • Minimum Viable Change – snabb effekt av förändringsarbetet. 
 • Förändringstavlan – ditt viktigaste verktyg 
 • Kombinationen med traditionell förändringsledning 
  • Kotters åttastegs-modell 
  • McKinseys 7s-modell 
 • Lean Agile Change Management-cykeln – förändringsledning baserat på återkoppling

Del 4, PROJEKTLEDNING MED AGILA METODER (dag 7-8)

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett smidigare och mer effektivt sätt. Att arbeta agilt innebär bland annat att arbeta i korta steg för att snabbt kunna agera på förändringar och att på ett strukturerat sätt involvera kunden under hela projektet.

Denna del av programmet lär dig att kombinera Agila metoder med traditionell projektmetodik och du får ökad förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att det ska gå att tillämpa agila arbetsmetoder i ett projekt samt att kunna förklara vad som skiljer och vad som är lika, beroende på om man väljer att genomföra ett projekt agilt eller traditionellt. Du kommer även kunna koppla ihop agil metodik och roller med en traditionell metodik/projektroller och använda delar av bägge världar i samma projekt.

Följande ingår i denna del av programmet;

 • Skillnaden mellan en metodik och ett arbetssätt
  • Agila ramverk – inte regelverk. Jobba agilt på ert egna sätt.
  • Tillvägagångssätt att utföra uppgifter och lösa problem
 • Projektmetodik
  • Grunderna i traditionell projektmetodik (t ex enligt PMBOK, PROPS, PPS osv)
  • Likheter och skillnader agilt kontra traditionellt
 • Lean och agila metoder – hur hänger det ihop?
  • Lean – ett synsätt, agilt – en värdering
 • Kort introduktion till Lean
  • Teamwork, kommunikation, effektivt utnyttjande av resurser och ständig förbättring
  • Agila arbetssätt – Scrum, Kanban, Scrumban och DSDM
  • Exempel på agila arbetsmetoder
  • Det agila manifestet – ledorden för det agila förhållningssättet
  • Den agila synen på tid och resultat
  • Passar agila metoder alla typer av projekt och organisationer?
 • Roller
  • Traditionella projektroller
  • Roller i projekt som genomförs agilt
  • Hur matchar man de båda världarna – vem tar projektledarrollen och vem är beställare?
  • Chefens roll i agila projekt
 • Agil metodik
  • Agil planering och tidsskattning
  • Agil kravhantering
  • Agil riskhantering
 • Vad skiljer och vad är lika under genomförandet?
  • Tidsrapportering
  • Projektmöten
  • Styrgruppsmöten
  • Ändringshantering
 • När passar agila metoder?
  • Goda förutsättningar för agila projekt
  • Sämre förutsättningar för agila projekt
  • Agila metoder i stora projekt
  • Arbete på distans
 • Change Management – hur blir vi mer agila?
  • Agilt och lean – mer ett förhållningssätt än metodik
  • Kund- och verksamhetsnytta i fokus
  • Passar det agila arbetssättet alla typer av organisationer och projekt?
  • Att införa agila metoder – tips, goda råd samt fallgropar

Denna utbildning levereras av Informator tillsammans med vår samarbetspartner Freddie Hahn, som driver agilcoachen.se och effektivaworkshops.se.

Freddie är projektledare och entreprenör och jobbar dagligdags både med både agil och traditionell projektledning. Han har lång erfarenhet av ledarbefattningar i större organisationer, mycket inom lean organisations- och produktutveckling och lean startups.

Freddie jobbar idag med coachning och rådgivning för både ledare och team och håller kurser inom modernt ledarskap, effektivitet, projektledning och förändringsledning. Han genomför regelbundet workshops – både online och onsite – inom dessa områden.

Nyckelord: ledarskap, Agil