ledarskap

Nu är det dags att ta lärdom från Projekt Aristoteles

Christina Haugsöen

Vi lever i en rörig omvärld och med snabba förändringar. Framtidsforskare förutspår att förändringstakten kommer att öka 1000 gånger under det här århundradet jämfört med det förra. Vi talar om digitalisering, klimatomställningar, konkurrens med mera men detta behöver inte vara något problem. Problemet blir om företag/organisationer, ledare och medarbetare inte klarar av att hantera detta.

Google snubblade över spännande resultat när de ställde frågan ”Vad är den viktigaste framgångsfaktorn för effektiviteten hos ett team?” Googles HR -avdelning satte igång en omfattande datainsamling som de offentliggjorde 2015. De gav arbetet namnet Projekt Aristoteles.

Under två år undersöktes över 180 team för att se vilka egenskaper som gör ett team effektivt. Man började med att definiera: vad är ett effektivt team? De som tog sig an detta arbete var forskare företagets bästa statistiker, psykologer, sociologer och ingenjörer. De ville finna orsaken till att vissa team fallerade, medan andra nådde oanade höjder.

Som många andra organisationer hade Google en föreställning om att de bästa teamen bestod av de allra mest slipade medarbetarna. De visade sig vara fel. I en sådan grupp är det nämligen stor risk för att personerna fortsätter att prestera som individer.

Om det inte handlar om kompetens, handlar det om personlighetsstil då? Nej, man fann inga gemensamma nämnare. Man fick ställa en annan forskningsfråga och få ett nytt fokus. Man valde att titta på hur medlemmarna i teamet interagerade med varandra och då trädde ett tydligt mönster fram hos de mest effektiva och välfungerande teamen. Det visade att kulturen inom var det avgörande. Hur de pratade med och behandlade varandra vägde tyngst.

En djupare analys avslöjade till sist fem framgångsfaktorer i de bästa teamen och som saknades i de team som fungerade sämre.

De fem framgångsfaktorerna

  • Psykologisk trygghet
  • Tillförlitlighet
  • Struktur och tydlighet
  • Meningsfullhet
  • Göra skillnad

Även andra har kommit fram till samma sak. En av dem är Amy C. Edmondson, professor i ledarskap och management vid Harvard Business School och expert på ämnet. 2014 publicerade hon en stor översiktsartikel över den forskning som gjorts och konstaterar att bland annat psykologisk trygghet:

  • Möjliggör för team att prestera, speciellt viktigt när det råder osäkerhet och vad som ska göras och behovet av kreativa lösningar är stort. Då vågar medarbetarna vara kreativa.
  • Det är avgörande för lärandet. Mycket av lärande sker mellan medarbetare och mellan medarbetare och ledare genom frågor och att man delar med sig av kunskap och, viktigt, att man kan ta emot kunskap av andra.
  • Det gör så att alla i teamet vågar göra sin röst hörd, man breddar på så sätt kompetensen.

Vårt nya program Effektfullt cheffsskap – utveckla din verksamhet varje dag bygger på att ledarskapet är en dynamisk process och du som ledare måste kunna kommunicera, leda och förändra.

Du som vill ha mer information kan läsa om programmet och boka här.

information om författaren:
Christina Haugsöen


Christina har arbetat med ledarskap och affärsutveckling i mer än 20 år. Hon är utbildad i statsvetenskap, beteendevetenskap och pedagogik och arbetar tillsammans med ledare och ledningsgrupper för att skapa effektivitet och trivsel på arbetsplatser.

Målet för Christina är att hjälpa ledare att bli trygga i sitt ledarskap, att få en gedigen verktygslåda att välja ifrån. Ledare som vet och förstår mekanismerna runt sin egen och andras stilar och som kan leda sig själv och andra skapar förutsättningar för framgång på alla plan.

Nyckelord: ledare, ledarskap