Resonemang, problemlösning och idéskapande

World Economic Forum har publicerat de 10 bästa jobbkompetenserna för morgondagen. Vår bloggserie har redan täckt de första nio, och nu är det dags för den tionde; resonemang, problemlösning och idéskapande. Liksom alla de andra tio arbetskompetenserna är de också mjuka färdigheter. Av de jobbkunskaper som redan presenteras i vår bloggserie är resonemang, problemlösning och idérikedom kopplat till analytiskt tänkande och innovation, komplex problemlösning och kreativitet, originalitet och initiativförmåga. Resonemang innebär förmågan att gå från hypotes till slutsats på ett logiskt och förnuftigt sätt. De färdigheter som behövs för att lösa problem hjälper i sin tur till att lösa problem snabbt och effektivt. Problemlösning kräver både förmåga att korrekt definiera ett problem och att hitta en lösning på det. Idébildning i sin tur betraktas ofta som kreativitet, förmågan att komma på nya idéer och sätt att göra, att testa idéerna och på så sätt lösa problem.

Service design inom problemlösning och idéskapande

Problemlösning och idéer för mig automatiskt in i Service designprocessens dubbla diamant; en processmodell för Service design utvecklad av British Design Council . Den första diamanten i dubbeldiamanten hjälper till att definiera problemet som ska lösas (upptäck – definiera), den andra diamanten hjälper till att utveckla en lösning på problemet (utveckla – definiera). I båda delarna av dubbeldiamanten samlas först så mycket information som möjligt (divergent tänkande) och därefter analyseras informationen och kristalliseras till en lösning (konvergent tänkande). Dubbeldiamanten används flitigt och dessutom har Service designföretag vidareutvecklat sina egna versioner av den.

Det finns ett brett utbud av metoder och verktyg tillgängliga för Service design, och du kan välja de som är bäst lämpade för ditt eget arbete. De verktyg som finns för problemlösning och idébildning stödjer kreativitet och att hitta nya lösningar. Om du vill lära dig mer om metoderna och verktygen för tjänstedesign rekommenderar jag varmt This is Service Design Doing av Marc Stickdorn et al.

Lösningar på rätt problem

I servicedesign definieras först problemet som ska lösas. Detta hjälper till att säkerställa att när idébildningen börjar löser vi verkligen det korrekta problemet. Även om problemlösning är viktigt är det ännu viktigare att vi löser de rätta problemen. För detta är upptäck-definieringsfasen av dubbeldiamanten användbara. Särskilt i upptäcksfasen är ett fördomsfritt, nyfiket och empatiskt förhållningssätt viktigt. I upptäckt -definiera fasen hittar vi ännu inte en lösning på problemet, vi koncentrerar oss på att definiera problemet som vi kommer att lösa i nästa fas.

– Anna Sahinoja

En grund för Service design är att utveckla tjänster på ett kundcentrerat sätt, vilket kristalliserar det kundvärde som tjänsten tillför. Kalle Reunanen, en av Tieturis utbildare för Service design, har skrivit en blogg om vad Service design är och vilket värde det tillför en organisation. Läs Kalle’s blogg.

Informators utbildningar inom kommunikation

information om författaren: